بیانیه حفظ حریم خصوصی

این سامانه برای حریم خصوصی کاربران خود ارزش فراوان قائل بوده و در حفظ آن نهایت تلاش خود را مبذول میدارد .